Udržitelná čtvrť Slané Dolíky

Udržitelná čtvrť Nové Dolíky

 

Město Slaný

Slaný, Česká Republika

První architektonická soutěž na nejrozsáhlejší rozvojovou plochu ve městě Slaný, ve které by domov našlo více než 2000 obyvatel. Náš návrh vychází z invence „města krátkých vzdáleností“ a principu modrozelené infrastruktury. Udržitelná čtvrť Nové Dolíky vytvořit rozmanité prostory pro aktivní trávení času se sousedy i pro návštěvníky.

3. místo v mezinárodní architektonické soutěži

Discover

Návrh přináší vyvážený přístup mezi růstem a ochranou životního prostředí. Podporou udržitelné mobility a zelené infrastruktury přispívá zlepšení ovzduší, přirozenému koloběhu vody. Udržením rozvoje v rámci hranic intravilánu s cílem dosáhnout kompaktního města a zvýšením prostupnosti území snižuje riziko fragmentace přírodních ekosystémů a ztráty biodiverzity. Možnou integrací udržitelných energetických řešení, jako jsou obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost budov a smart city technologie, lze snížit nadměrnou spotřebu energie.

Design

Výrazným specifikem řešené lokality je pozemkové vlastnictví města Slaného. V řešeném území činí pozemkové vlastnictví města 47 %, v rámci zastavitelných ploch je to nadpoloviční většina. To staví město do výhodné pozice při koordinaci zástavby v rámci území. Lze tedy pozitivně ovlivnit nejen podobu zastavitelných pozemků, ale též uspořádání vlastních veřejných prostranství a veřejné infrastruktury obecně s cílem pozitivně ovlivnit stabilitu krajiny, koloběh vody a propustnost pro faunu a flóru, mikroklima a začlenění do okolního města. Náš návrh udržitelné čtvrti Nové Dolíky využívá potenciál morfologie místa, jeho orientaci vůči světovým stranám a nezatížení infrastrukturou, kterou lze efektivně uspořádat v rámci uličních prostranství a ponechat maximální prostor pro zeleň.

Ilustrace

Koncepci veřejných a parkových prostranství stavíme na vytvoření čitelných míst s uchopitelným a příjemným měřítkem pro každodenní život obyvatel nové čtvrti. Ve středu území se nachází parkové náměstí, které tvoří předprostor školy, knihovny a komunitního centra či jiných veřejných funkcí, které se na základě potřeb místních obyvatel mohou dále doplňovat. Udržitelná čtvrť Nové Dolíky staví na minimalizaci parkovacích ploch mezi domy a umístění maximálního množství stromů do uličního profilu, včetně zelených ploch na rostlém terénu v místech, kde domu ustupují od chodníku.

 

Informace k projektu

 • Klient

  Město Slaný

 • Rok

  2023

 • Poloha

  Slaný, Česká Republika

 • Velikost

  118 480 m²

 • Vizualizace

  Perspektiv

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt