Čí osobní údaje zpracováváme?

 1. Klienti, zájemci o naše služby
 2. Osoby přihlášené k odběru newsletteru a podobných sdělení
 3. Naši smluvní partneři a dodavatelé
 4. Další osoby v souvislosti s námi poskytovanými službam

Klienti, zájemci o naše služby

Účel zpracování osobních údajů:

 • poskytování architektonických služeb a plnění jiných smluvních povinností;
 • vedení dokumentace o projektu klienta;
 • plnění povinností ze zákonů a stavovských předpisů;
 • uplatňování nároků ze smluvních vztahů;
 • šíření aktualit, novinek a jiných obchodních sdělení

Zpracovávané osobní údaje:

 • identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • informace o poskytnutých službách a výsledcích jednání

Právní základ:

 • plnění smlouvy,
 • plnění právních povinností,
 • náš oprávněný zájem

Doba zpracování:

 • po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a následně 3 roky od ukončení smluvního vztahu;
 • je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení;
 • kontaktní údaje do doby uplatnění práva na výmaz.

Osoby přihlášené k odběru newsletteru a podobných sdělení

Účel zpracování osobních údajů:

 • šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení o naší činnosti,

Zpracovávané osobní údaje:

 • kontaktní údaje,

Právní základ:

 • souhlas adresáta

Doba zpracování:

 • Na dobu neurčitou až do doby uplatnění práva na výmaz.

Naši smluvní partneři a dodavatelé

Účel zpracování osobních údajů:

 • poskytování architektonických služeb a plnění jiných smluvních povinností;
 • plnění povinností ze zákonů a stavovských předpisů;
 • uplatňování nároků ze smluvních vztahů;
 • šíření aktualit, novinek a jiných obchodních sdělení

Zpracovávané osobní údaje:

 • identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • informace o poskytnutých službách a výsledcích jednání

Právní základ:

 • plnění smlouvy,
 • plnění právních povinností,
 • náš oprávněný zájem

Doba zpracování:

 • po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a následně 3 roky od ukončení smluvního vztahu;
 • je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení;
 • kontaktní údaje do doby uplatnění práva na výmaz.

Další osoby v souvislosti s námi poskytovanými službami

Účel zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy,
 • plnění právních povinností,
 • šíření aktualit, novinek a jiných obchodních sdělení

Zpracovávané osobní údaje:

 • identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • informace o poskytnutých službách a výsledcích jednání

Právní základ:

 • plnění smlouvy,
 • plnění právních povinností,
 • náš oprávněný zájem

Doba zpracování:

 • po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a následně 3 roky od ukončení smluvního vztahu;
 • je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení;
 • kontaktní údaje do doby uplatnění práva na výmaz.

Komu Vaše údaje předáváme? 

Nemusíte mít obavy, Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Pokud však musíme, předáváme Vaše osobní údaje dále. V současné době předáváme Vaše osobní údaje těmto subjektům:

 • MR Consulting (vedení účetnictví);
 • Mailchimp (provozovatel software pro e-mail marketing),
 • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis.

Jaká máte práva?

Vaše práva upravuje zejména zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (ZZOS) a nařízení č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Na základě těchto předpisů máte právo:

 • požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
 • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • požadovat opravu osobních údajů
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • požadovat výmaz údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • na přenositelnost údajů jinému správci.
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
 • získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, E-mail: posta@uoou.cz, Datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz)

V případě jakéhokoliv dotazu či problému se na nás neváhejte obrátit!

  GET IN TOUCH

  Want to work with us?